W pytaniach i odpowiedziach znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje o sposobach uzyskania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego w ramach PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego) oraz w REGULAMINIE PLTB.
 
Wykaz szkoleń specjalizacyjnych:
 • „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”,
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi",
 • „Techniki SAZ w rozwijanie mowy i komunikacji”,
 • „Techniki SAZ w pracy z grupą”,
 • „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji”,
 • „Dokumentowanie i programowanie w SAZ”,
 • „Tworzenie środowiska terapeutycznego".
 • "Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania"
 
 

Jak zostać terapeutą behawioralnym?

Istnieje

5 ścieżek formalnych

prowadzących do uzyskania tytułu. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

dostępna wyłącznie dla czynnych zawodowo terapeutów, zatrudnionych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo w ośrodku behawioralnym lub współpracującym, posiadających status ośrodka behawioralnego lub współpracującego datujący się na cały okres współpracy z KTB obejmuje:
 • a) spełnienie warunku z punktu 2a lub 3a lub 4a lub 5a
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych lub studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania,
 • c) odbycie minimum 3 wizyt studyjnych trwających nie krócej niż 20 godzin zegarowych w placówkach stażowych nie powiązanych z miejscem zatrudnienia.
 • d) 2 lata pracy, obejmującej co najmniej 50 godzin superwizji, pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych,
 • e) zaświadczenie dyrektora ośrodka, potwierdzające zatrudnienie w trakcie realizowania ścieżki.

Ścieżka 2

dla osób rozpoczynających nabywanie kompetencji
 • a) ukończenie kursu bazowego,
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,
 • c) odbycie minimum 80 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej jednego stażu licencyjnego trwającego w sposób ciągły minimum 20 godzin zegarowych,
 • d) odbycie pracy w wymiarze co najmniej 50 godzin pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych.

   

Ścieżka 3

 • a) ukończenie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania”, lub:
 • b) ukończenie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym specjalności Psychologia kształtowania i zmiany zachowania w ramach studiów magisterskich (jednolitych i II stopnia) na kierunku Psychologia prowadzonych na Wydziale Psychologii w Warszawie,
 • c) odbycie minimum 80 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch staży licencyjnych trwających w sposób ciągły minimum 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny,
 • d) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin superwizji).

Ścieżka 4

 • a) ukończenie kursów:
 • a. "Analiza zachowania" i „Stosowana analiza zachowania" (dawniej: "Wprowadzenie do psychologii behawioralnej" i "Terapia behawioralna: teoria i praktyka") w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, lub,
 • b. specjalności "Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania" w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia prowadzonych na Wydziale Psychologii w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, lub,
 • c. "Terapia behawioralna - wprowadzenie" i Terapia behawioralna - praktyka" w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,lub,
 • d. innych studiów kierunkowych z modułemtematycznyym z zakresy SAZ, realizowanym z minimalnymwymiarze 60 jednostek dydaktycznych, po przedstawieniu programu studiówdo indywidualnego rozpatrzeniaprzez Kapitulę PLTB,
 • b) ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,
 • c) odbycie minimum 80 godzin (zegarowych) stażu licencyjnego w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch staży licencyjnych trwających w sposób ciągły minimum 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny,
 • d) praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin zegarowych superwizji). 

Ścieżka 5

obejmuje:

uzyskanie certyfikatu BACB na poziomie BCaBA, BCBA lub BCBA-D.
 
 

Jak zostać superwizorem behawioralnym?

Istnieją 3 ścieżki formalne

prowadzące do uzyskania tytułu superwizora behawioralnego. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

polega na uznaniu dotychczasowych kwalifikacji (dostępna wyłącznie dla czynnych zawodowo superwizorów, zatrudnionych w ośrodku behawioralnym lub współpracującym, posiadających status ośrodka behawioralnego lub współpracującego datujący się na cały okres współpracy z KSB) obejmuje:
 • a) udokumentowanie co najmniej 3 lat pełnienia funkcji superwizora w ośrodku behawioralnym lub współpracującym,
 • b) przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów, z których przynajmniej jeden musi być spoza organizacji, w której pracuje osoba ubiegająca się o tytuł superwizora behawioralnego i żaden z rekomendujących nie może być na stanowisku podległym osobie ubiegającej się o tytuł superwizora behawioralnego, potwierdzających wysokie kwalifikacje do pełnienia funkcji superwizora,
 • c) przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.)

Ścieżka 2

dla osób posiadających tytuł BACB
 • a) uzyskanie certyfikatu BACB na poziomie BCBA lub BCBA-D,
 • b) odbycie w okresie co najmniej 1 roku, minimum 100 godzin (zegarowych) stażu superwizorskiego polegającego na czynnym uczestnictwie w superwizji realizowanej przez dowolną osobę znajdującą się na Liście Superwizorów Behawioralnych,
 • c) poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5.

Ścieżka 3

ogólnodostępna
 • a) posiadanie tytułu terapeuta behawioralny od co najmniej 3 lat przed rozpoczęciem stażu superwizorskiego określonego w pkt c),
 • b) oddanie się w ewaluacji w okresie posiadania tytułu terapeuty behawioralnego i zdanie jej z wynikiem co najmniej 4,5.
 • c) odbycie stażu superwizyjnego w wymiarze 150 godzin zrealizowanych w okresie maksymalnie 3 lat; godziny podlegają ewidencjonowaniu przez superwizora,
 • d) poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów(po zakonczeniu stażu superwizorskiego) i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5. W przypadku uzyskania w rozszerzonej ewaluacji noty niższej niz 4,5, KSB może podejść do ponownej ewaluacji po zrealizowaniau 50 godzin dodatkowego stażu superwizorskiego. Do postępowania ewaluacyjnego na superwizora można podejść maksymalnie 3 razy.
 • e) przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, przy czym żaden z rekomendujących nie może być na stanowisku podległym osobie ubiegającej się o tytuł superwizora behawioralnego, potwierdzających jej bardzo wysokie kompetencje terapeutyczne.
 • f) przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i rozwój zawodowy (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.),